Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Uwaga: przyspieszona rekrutacja – więcej informacji
Rozpoczęcie studiów: druga połowa sierpnia 2019

RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu oligofrenopedagoga.
Nauczyciele – absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki studiują jeden semestr w formie studiów uzupełniających i uzyskują świadectwo ukończenia studiów 3-semestralnych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Więcej

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem oraz z pokrewnymi zaburzeniami , diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem z autyzmem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Autystyczne spektrum zaburzeń – etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja
 • Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z ASZ
 • Metody pracy wspomagające rozwój i funkcjonowanie społeczne ucznia z autyzmem
 • Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
 • Arteterapia
 • Alternatywne sposoby komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym

ADRESACI:

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz do osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnących uzyskać uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.

CO ZYSKUJESZ

Słuchacze uzyskują kompetencje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, tj. podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu m.in. w: przedszkolach, szkołach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz wychowawczych (realizujących program edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej), a także placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych spoza systemu oświaty, tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej itp.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Czas trwania:
  • 3 semestry (360 godzin zajęć i 120 godzin praktyk), od sierpnia 2019 do czerwca 2020
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Opłaty:
  • 2950 zł (studia trzysemestralne), miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł (zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2019)
 • Promocje:
  • zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2019
  • 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach
  • 5% rabat dla naszych absolwentów
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 sierpnia 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

 

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja