Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu po kursie kwalifikacyjnym. Ostatnia edycja.

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu po kursie kwalifikacyjnym. Ostatnia edycja.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogika z terapią autyzmu).

Uwaga: Od 29 lutego 2020 uruchamiamy ostatnią edycję studiów podyplomowych na podbudowie kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.  

Miejsce zajęć: Radom

CEL
Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i kontynuacja kształcenia po 2-semestralnym kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki, organizowanym przez placówki doskonalenia nauczycieli na podstawie programu MEN i wydanej zgody Kuratora Oświaty.

ADRESACI
Na studia kwalifikujemy osoby, które ukończyły studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.

ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia trwają jeden semestr (do czerwca br.).
Do ogólnego bilansu programowego uczelnia wlicza dwa semestry kursu i na tej podstawie wydaje świadectwo ukończenia 3-semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogika z terapią autyzmu).
Studia są realizowane w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (jeden lub dwa razy w miesiącu) oraz zajęć e-learningowych.
Czesne wynosi 1350 zł, opłata wpisowa 100 zł. Słuchacze sami deklarują wysokość rat i terminy wpłat czesnego.

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:
Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej zgłoszenie-online.
Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia – pobierz odpowiedni wniosek do wydruku pobierz wniosek
  • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie oligofrenopedagogiki
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej

Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać pocztą pod adres:
Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
ul. Żeromskiego 65
26-600 Radom
info@edukacja2001.pl

Opłatę wpisową w wysokości 100 zł prosimy wnosić:

    • przelewem na konto bankowe Pekao S.A. 14 1240 5703 1111 0010 4739 5335

lub

    • osobiście w biurze rekrutacyjnym Edukacji 2001 w Radomiu, ul.Żeromskiego 65 pok. 301 (II piętro).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji:
tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265

Zapraszamy!