Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Ostatnia szansa na zdobycie kwalifikacji w formie studiów podyplomowych – więcej informacji
Rozpoczęcie studiów: sierpień 2019

RODZAJ I CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencje do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków. Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk.

ADRESACI

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci studiów wyższych muszą legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Pedagogika ogólna – wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Nowe trendy w edukacji
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osiągnięć
 • Dydaktyka ogólna

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 150 godzin praktyk), od sierpnia 2019 do czerwca 2020
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Koszt studiów: 2950 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł (przy zapisie do 31 lipca 2019, uiszczona opłata wpisowa zostaje zaliczona na poczet czesnego)
 • Promocje:
  • zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2019
  • 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach
  • 5% rabat dla naszych absolwentów
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 sierpnia 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA:   patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja