Plastyka i historia sztuki

RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu plastyka na wszystkich etapach edukacyjnych oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia sztuki w liceach.
Nauczyciele – absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu sztuki studiują jeden semestr w formie studiów uzupełniających i uzyskują świadectwo ukończenia studiów 3-semestralnych z zakresu plastyki i historii sztuki – dydaktyki nauczania przedmiotu. Więcej

CEL STUDIÓW

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na drugim, trzecim etapie edukacji przedmiotu plastyka oraz na czwartym etapie edukacji – historii sztuki. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji i jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w szkołach uzyskując kwalifikacje do prowadzenia zajęć z plastyki i historii sztuki.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do wszystkich etapów edukacyjnych.
 • Warsztat pracy nauczyciela, zadania wychowawcze.
 • Podstawowe dokumenty związane z nauczaniem Plastyki w szkole.
 • Zarys historii sztuki, estetyki, filmu i teatru, zarys obyczajów, kultury i mody w czasach dawnych i obecnych.
 • Edukacja plastyczna.
 • Metodyka nauczania historia sztuki.
 • Technologie informatyczne i multimedialne w kulturze.

ADRESACI STUDIÓW

Studia te kierowane są do absolwentów studiów pedagogicznych, osób z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających uprawnienia nauczycielskie, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania:
  • 3 semestry, od października 2019 do czerwca 2020
  • jeden semestr (opcja tylko dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego ze sztuki),
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Koszt studiów: 2950 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
 •  Promocje:
  • zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2019
  • 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach i złożą dokumenty w terminie do 10 września 2019r.
  • 5% rabat dla naszych absolwentów
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie sztuki (dotyczy osób, które wybiorą studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA:   patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja