Socjoterapia z resocjalizacją

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii z resocjalizacją mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów podyplomowych z zakresu Socjoterapii z resocjalizacją jest wyposażenie absolwenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej – resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze socjoterapii i resocjalizacji.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Pedagogika specjalna
 • Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Socjotechnika i ewaluacja działań socjotechnicznych

ADRESACI STUDIÓW

Studia z zakresu Socjoterapii z resocjalizacją są przede wszystkim skierowane do absolwentów studiów pedagogicznych, osób z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających uprawnienia nauczycielskie, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych, niezwykle przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze socjoterapii i resocjalizacji.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w placówkach edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych (ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich) oraz w instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.). Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 120 godzin praktyk), od października 2018 do czerwca 2019
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Opłaty: 2950 zł (raty), opłata wpisowa 100 zł
 • Promocje: 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach i złożą dokumenty w terminie do 10 września 2018r.
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne, tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja