Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną

RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, psychoedukacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i trudnościami w zachowaniu, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej. Poznanie terapii pedagogicznej oraz metod integracji sensorycznej przygotowuje słuchaczy do pracy w zakresie kształtowania wczesnych oddziaływań profilaktycznych.
Nauczyciele – absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej studiują jeden semestr w formie studiów uzupełniających i uzyskują świadectwo ukończenia studiów 3-semestralnych z zakresu terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną. Więcej

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
 • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie IPET
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – diagnoza i terapia
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach integracji sensorycznej
 • Zajęcia z uczniem zdolnym. Trening twórczego myślenia.
 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną są adresowane w szczególności do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Ponadto studia przygotowują do pracy w zakresie kształtowania wczesnych oddziaływań profilaktycznych. Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola,szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania:
  • 3 semestry (395 godzin zajęć i 120 godzin praktyk), od października 2019 do czerwca 2020
  • jeden semestr (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego),
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Opłaty:
  • 2950 zł (studia trzysemestralne), miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
  • 1250 zł (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej), raty, opłata wpisowa 100 zł
 • Promocje:
  • zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2019
  • 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach i złożą dokumenty w terminie do 10 września 2019r.
  • 5% rabat dla naszych absolwentów
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej (dotyczy osób, które wybiorą studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja