Zapisy na studia podyplomowe 2017/2018

Zapisy na studia podyplomowe 2017/2018

Polecamy:

 • studia podyplomowe kwalifikacyjne 2-3 semestralne
 • studia uzupełniające jednosemestralne dla nauczycieli – absolwentów kursów kwalifikacyjnych
 • zajęcia stacjonarne w formie zjazdów (40% czasu programowego)
 • zajęcie e-learningowe (60% czasu programowego)
 • praktyki dla osób, które nie mają doświadczenia w wyuczonej specjalności
 • inne atrakcyjne i dogodne formy zajęć

Podstawowe informacje:

 • zajęcia stacjonarne realizujemy w Piotrkowie Trybunalskim lub w Radomiu (do wyboru) w soboty – niedziele, 1-2 razy w miesiącu
 • zajęcia e-learningowe prowadzone są na platformie internetowej. Szkolenie na temat korzystania z platformy zostanie przeprowadzone w pierwszym dniu zjazdu
 • studiujący nauczyciele mogą otrzymać dofinansowanie ze środków budżetowych szkół i placówek oświatowych
 • studiujący, którzy nie są nauczycielami mogą otrzymać dofinansowanie z innych źródeł np. urzędy pracy, pracodawcy itp.
 • wszystkie nasze kierunki dają szansę przekwalifikowania się i uzyskania wyższych kwalifikacji w związku z reformą systemu szkolnictwa

Na studia kwalifikowane są osoby, które mają ukończone studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Zgłoszenia, zapisy i dokumenty:
Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.
Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia – pobierz wniosek do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego o profilu zgodnym z wybranym kierunkiem studiów (dotyczy osób, które wybiorą studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)

Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać pocztą pod adres:
Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
ul. Żeromskiego 65
26-600 Radom
info@edukacja2001.pl

Uwaga! PROMOCJA!
Wszyscy słuchacze, którzy złożą wymagane dokumenty i wniosą opłatę wpisową w terminie do 30 lipca br. otrzymają zwrot tej opłaty po rozpoczęciu studiów.

Więcej informacji:
www.edukacja2001.pl/rekrutacja
tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
e-mail: info@edukacja2001.pl

****************

Studia realizowane są na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 r. poz. 131),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. Nr 50 poz. 400 ),
 • krajowych ram kwalifikacyjnych,
 • umów partnerskich ze szkołami wyższymi.