Sieci współpracy i samokształcenia

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

To nowoczesna, interaktywna forma doskonalenia mająca na celu:

  • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
  • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
  • wspólne wykonywanie zadań,
  • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
  • nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

NASZE SIECI WSPÓŁPRACY

ZACHOWANIA TRUDNE OSÓB Z AUTYZMEM – SKUTECZNE STRATEGIE POSTĘPOWANIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu, terapeutów, rodziców. Jej celem jest pozyskiwanie wiedzy na temat analizy trudnych zachowań i tworzenia strategii działania oraz wspólne tworzenie propozycji rozwiązania problemów, w zależności od potrzeb uczestników. Cele sieci będą realizowane metodą blended learning poprzez: spotkania stacjonarne (zajęcia seminaryjno – warsztatowe), komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej, działania podejmowane na platformie edukacyjnej: uczestniczenie w forach dyskusyjnych (wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, opinii, komentarzy), zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych.
DIALOG W SZKOLE CZYLI JAK BUDOWAĆ RELACJE INTERPERSONALNE W KOMUNIKACJI NAUCZYCIEL-UCZEŃ?

Podjęcie skutecznej komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń wymaga zapoznania się z wieloma charakterystycznymi dla tego procesu problemami związanymi z komunikowaniem się osób w kontekście sytuacji personalno-egzystencjalnej ucznia w procesie nauczania i wychowania. Określenie sprawności nauczyciela, jego postawy czy aby metody porozumiewania się skutecznie wyrażają potrzeby, poglądy, zachowania czy system wartości ludzi uczestniczących w procesie wychowania, zdaje się być koniecznością. Budowanie relacji, więzi międzyludzkich we współczesnej szkole niekiedy jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Celem sieci jest pozyskanie wiedzy w zakresie budowania poprawnych relacji międzyludzkich, relacji nauczyciel-uczeń i zdobycie umiejętności na temat postaw jakie powinien prezentować nauczyciel, aby pomóc wychowankowi w jego samorozwoju. Cele sieci będą realizowane poprzez spotkania warsztatowe oraz pracę na platformie e-learningowej (czat, forum, możliwość zaprezentowania swoich materiałów dydaktycznych na platformie, filmów).Udział w sieci jest bezpłatny. Po zakończeniu pracy sieci uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia.
Zapraszamy!