Zarządzanie oświatą

Jeżeli ktoś z Państwa planuje rozwój zawodowy, którego celem jest profesjonalne zarządzanie szkołą / placówką oświatową, to powinien wybrać ten kierunek. Zarządzanie nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, a zajęcia są bardzo ciekawe i twórcze. Na podstawie poprzednich edycji możemy z dumą przyznać, że nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do roli menadżera i dyrektora szkoły, a wielu z nich pełni funkcje dyrektorskie z dużym sukcesem i poczuciem satysfakcji.

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. Plan i program kursu został przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone w dn. 10.11.2015 na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm.). Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.
Nauczyciele – absolwenci kursu kwalifikacyjnego studiują jeden semestr w formie studiów uzupełniających i uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Więcej

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie oświatą jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej. Studia służą podwyższeniu kwalifikacji zawodowych pracowników administracji oświatowej na poziomie szkolnym, samorządowym, a także rządowym. Proponowane studia rozwijają też umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

WYBRANE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli
 • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
 • Nadzór pedagogiczny, ocena i zarządzanie jakością kształcenia
 • System oceniania w oświacie
 • Współpraca z rodzicami – budowanie partnerstwa edukacyjnego

ADRESACI STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w oświacie są adresowane do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w szczególności do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej biegle wykształconej w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.

CO ZYSKUJESZ

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznają metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych i instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania:
  • 2 semestry (330 godzin zajęć i 30 godzin praktyk),od października 2017 do kwietnia 2018
  • jeden semestr (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Opłaty:
  • 1900 zł (1 semestr 950 zł, raty), opłata wpisowa 100 zł
  • 1250 zł (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego), raty, opłata wpisowa 100 zł
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
  e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego o profilu zgodnym z wybranym kierunkiem studiów (dotyczy osób, które wybiorą studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)

REKRUTACJA: patrz strona https://edukacja2001.pl/rekrutacja