fbpx

Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty

Jeżeli ktoś z Państwa planuje rozwój zawodowy, którego celem jest profesjonalne zarządzanie szkołą / placówką oświatową, to powinien wybrać ten kierunek. Zarządzanie nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, a zajęcia są bardzo ciekawe i twórcze. Na podstawie poprzednich edycji możemy z dumą przyznać, że nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do roli menadżera i dyrektora szkoły, a wielu z nich pełni funkcje dyrektorskie z dużym sukcesem i poczuciem satysfakcji.

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 2587) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce . Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach nadzoru pedagogicznego.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej. Studia służą podwyższeniu kwalifikacji zawodowych pracowników administracji oświatowej na poziomie szkolnym, samorządowym, a także rządowym. Proponowane studia rozwijają też umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

WYBRANE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli
 • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
 • Nadzór pedagogiczny, ocena i zarządzanie jakością kształcenia
 • System oceniania w oświacie
 • Współpraca z rodzicami – budowanie partnerstwa edukacyjnego

ADRESACI STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie są adresowane do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w szczególności do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej biegle wykształconej w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.

CO ZYSKUJESZ

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznają metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych i instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: 2 semestry
  • Rozpoczęcie zajęć:
   • 23 marca 2024 – rekrutacja zamknięta
   • 5 października 2024 – rekrutacja trwa
 • Tryb studiów: hybrydowy lub on-line (do wyboru), zjazdy sobotnio-niedzielne jeden raz w miesiącu oraz zajęcia e-learningowe
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Trybunalski lub ON-LINE.
 • Opłaty:  1200 zł semestr, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
  e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja

Studia podyplomowe są realizowane w partnerstwie z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi.