fbpx

Przygotowanie pedagogiczne

RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz. U. 2023, poz. 2102) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U. 2021, poz. 890 z póxn. zm.).

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji.
Absolwenci będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju. Zostaną także wyposażeni w umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i profilaktyki
 • Psychologia ogólna z elementami psychologii różnic indywidualnych
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
 • Pedagogika ogólna – wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • System oświaty – prawo i polityka oświatowa
 • Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Współczesne koncepcje kształcenia – innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
 • Pedeutologia z etyką
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Bezpieczeństwo, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
 • Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Partnerstwo edukacyjne i współpraca z rodzicami
 • Dydaktyka ogólna
 • Emisja i higiena głosu
 • Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: 3 semestry
  • 390 godzin zajęć i 150 godzin praktyk w przypadku przedmiotu/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej  i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu lub
  • 330 godzin zajęć i 60 godzin praktyk w przypadku przedmiotu/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej  i ponadpodstawowej
 • Tryb studiów: zjazdy hybrydowe sobotnio-niedzielne (jeden raz w miesiącu) oraz zajęcia e-learningowe
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Trybunalski
 • Planowane rozpoczęcie: październik 2024
 • Opłaty:
  • cena regularna 1200 zł/sem., opłata wpisowa 100 zł, miesięczne raty
  • wakacyjny rabat 400 zł – przy zapisie do 31 sierpnia 2024
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk

REKRUTACJA:   patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja