Warsztaty szkoleniowe dla rad pedagogicznych

Jako placówka doskonalenia nauczycieli wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom szkół i placówek oświatowych i oferujemy szeroki wachlarz warsztatów szkoleniowych dla rad pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów i administracji szkolnej. Program i rodzaj warsztatów dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań szkoły i nauczycieli. Gwarantujemy sprawdzonych trenerów oraz ciekawe i aktywne metody zajęć, dzięki którym każdy uczestnik zostanie wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne w swojej pracy.

Nowy rok szkolny 2019/2020

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza placówka wzorem lat ubiegłych przygotowuje się do pracy w nowym roku szkolnym.
Już wkrótce przedstawimy informacje o naszych zadaniach edukacyjnych w środowisku szkół i placówek oświatowych oraz oferty, harmonogramy zajęć na kursach doskonalących, seminariach i warsztatach.
Nasza oferta będzie uwzględniać Państwa potrzeby zawarte w badaniach ewaluacyjnych, potrzeby szkół, a także treści programowe wynikające z następujących nowych kierunków polityki oświatowej:

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wspólne działania i życzymy wszelkiej pomyślności w nowym kolejnym roku szkolnym.

***

Szkolenia zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 • Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej i rodzinie.
  • Celem szkolenia jest przybliżenie osobom odpowiedzialnym za edukację i wychowanie młodego pokolenia znaczenia wartości w edukacji i wychowaniu. Nauczyciele dowiedzą się jak można kształtować wartości w wieku szkolnym w procesie wychowania w domu i w szkole.
 • Wdrażanie podstawy programowej i kształcenie innowacyjności, kreatywności i samodzielności.
  • Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie znajomości zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijania kompetencji kluczowych u siebie i uczniów.
 • Eksperymenty i obserwacje w nauce przedmiotów przyrodniczych
  • Celem warsztatów jest poznanie metod pracy kształcących kreatywność i innowacyjność uczniów
 • Praca metodą projektu w nauce przedmiotów przyrodniczych
  • Celem warsztatów jest poznanie sposobów pracy rozwijających samodzielność uczniów
 • Partnerstwo społeczne w nowoczesnym systemie kształcenia zawodowego
  • Celem szkolenia jest przedstawienie roli i sposobów pozyskiwania partnerów społecznych do współpracy ze szkołami zawodowymi w celu podniesienia jakości kształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy.
 • Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej. Od algorytmu do programowania. 
  • Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej.
 • Pierwsze spotkanie ze Scratchem
  • Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli ze środowiskiem programu Scratch do wykorzystania podczas zajęć komputerowych (edukacji informatycznej), przygotowanie nauczycieli do tworzenia i publikowania własnych projektów.
 • Bezpieczeństwo uczniów w sieci
  • Celem szkolenia jest podniesienie świadomości nauczycieli związanej z występowaniem zagrożeń w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy oraz upowszechnianiem szkodliwych treści.

Pozostałe propozycje:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Celem warsztatów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej, ułożenia osoby poszkodowanej  w pozycji pozycji oraz poznanie innych form i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadków najczęściej występujących w szkołach .
 • Bezpieczna szkoła
  • Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązków szkoły i nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w świetle podstawowych przepisów prawa pracy, prawa oświatowego oraz prawa karnego; metod działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej; procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych; zasad współpracy z jednostkami pozaszkolnymi w sytuacjach wskazujących na łamanie prawa przez ucznia.
 • Odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów
  • Celem warsztatów jest poznanie przepisów, zasad i procedur w zakresie odpowiedzialności szkoły za bezpieczeństwo uczniów oraz wynikające z tego wzmocnienie bezpieczeństwa.
 • Komunikacja wychowawcza i sztuka dialogu w okresie dojrzewania i dorastania uczniów
  • Celem szkolenia jest zaprezentowanie różnych sposobów budowania poprawnych relacji osobowych między nauczycielem i grupą uczniów.
 • Organizacja procesu terapeutycznego w szkole
  • Celem seminarium jest przedstawienie sposobów diagnozowania i pracy z uczniami  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • Celem seminarium jest przedstawienie metod pracy z dzieckiem doświadczającym trudności w nauce
 • Prawo oświatowe
  • Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawa oświatowego oraz obowiązującymi wzorami dokumentacji szkolnej.
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Celem szkolenia jest poznanie zasad i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnymi i społecznym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, z ADHD
 • Wywiadówka inaczej
  • Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z różnymi formami prowadzenia spotkań z rodzicami oraz działaniami związanymi z ich organizacją
 • Współpraca szkoły z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy ze specyfiką funkcjonowania rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przedstawienie zasad nawiązywania efektywnej współpracy nauczyciela z rodzicami.
 • Kompetencje kluczowe w teorii i praktyce szkolnej
  • Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do  realizacji procesu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
 • Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Warsztat umożliwia zapoznanie się ze skutecznymi metodami i technikami aktywnymi w pracy z małymi dziećmi. Poszerza wiedzę nauczycieli wychowania przedszkolnego o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, opartych na najnowszych zasobach wiedzy psychologiczno-psychologicznej.
 • Kreatywność w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Stres w życiu nauczyciela
  • Celem szkolenia jest wskazanie sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem
 • Agresja i przemoc w szkole
  • Cele szkolenia jest pogłębienie wiedzy dotyczącej agresji w szkole, przemocy rówieśniczej, doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej (rozpoznawanie objawów przemocy, strategie reagowania) oraz doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
 • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych
  • Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji dyrektora i nauczycieli w zakresie analizy, interpretacji i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do diagnozy potrzeb uczniów i szkoły

Tematu, który Cię interesuje nie ma na liście? Zadzwoń, zapytaj lub zgłoś zapotrzebowanie. Jesteśmy otwarci na realizację innych tematów odpowiadającym potrzebom Twojej szkoły. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy doświadczoną/ego prowadzącą/ego.

Szkolenia prowadzimy na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 602 673 781, 48 307 09 50, info@edukacja2001.pl