Integracja sensoryczna

Nowość w naszej ofercie

CHARAKTER STUDIÓW

Studia mają charakter kwalifikacyjny* – umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), rozp. MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozp. MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do stania się profesjonalnymi terapeutami integracji sensorycznej.

*UWAGA! Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Integracji sensorycznej mogą zostać również osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego, min. fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi – jednak bez posiadania wspomnianego przygotowania pedagogicznego nie nabędą oni kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w szkole w rozumieniu przepisów MEN. O uznaniu kwalifikacji zawodowych, jako wystarczających do pełnienia zawodu terapeuty integracji sensorycznej będzie decydował wówczas dyrektor jednostki zatrudniającej Absolwenta.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów Integracja sensoryczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz  stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii OUN człowieka
 • Rozwój i zaburzenia układu ruchowego
 • Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego)
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
 • Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji zmysłowej (m.in. w ADHD, autyzmie i ZA, MPD, zespołach genetycznych, u dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia i in. )
 • Postępowanie terapeutyczne u dzieci z zaburzeniami integracji zmysłowej

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, lekarzy, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe (co najmniej pierwszego stopnia).

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Integracji sensorycznej mogą zostać również osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego, min. fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi – jednak bez posiadania wspomnianego przygotowania pedagogicznego nie nabędą oni kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w szkole w rozumieniu przepisów MEN. O uznaniu kwalifikacji zawodowych, jako wystarczających do pełnienia zawodu terapeuty integracji sensorycznej będzie decydował wówczas dyrektor jednostki zatrudniającej Absolwenta.

CO ZYSKUJESZ

Absolwent studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna” uzyskuje uprawnienia do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej – może min. otworzyć własny gabinet terapeutyczny, a jeśli posiada przygotowanie pedagogiczne może pracować w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zespołach wczesnego wspomagania rozwoju i innych placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Czas trwania:
  • 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk) od października 2020 do czerwca 2021
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Opłaty:
  • 3150 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł (zwrot 100zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2020)
 • Promocje:
  • zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2020
  • 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach
  • 5% rabat dla naszych absolwentów
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja