fbpx

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

CHARAKTER STUDIÓW

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zadań terapeuty integracji sensorycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz. U. 2023, poz. 2102) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U. 2021, poz. 890 z późn. zm.) oraz w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591 z późn. zm.).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów Integracja sensoryczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz  stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii OUN człowieka
 • Rozwój i zaburzenia układu ruchowego
 • Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego)
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
 • Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji zmysłowej (m.in. w ADHD, autyzmie i ZA, MPD, zespołach genetycznych, u dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia i in. )
 • Postępowanie terapeutyczne u dzieci z zaburzeniami integracji zmysłowej

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, lekarzy, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe (co najmniej pierwszego stopnia).

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Integracji sensorycznej mogą zostać również osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego, min. fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi – jednak bez posiadania wspomnianego przygotowania pedagogicznego nie nabędą oni kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w szkole w rozumieniu przepisów MEN. O uznaniu kwalifikacji zawodowych, jako wystarczających do pełnienia zawodu terapeuty integracji sensorycznej będzie decydował wówczas dyrektor jednostki zatrudniającej Absolwenta.

CO ZYSKUJESZ

Absolwent studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna” uzyskuje uprawnienia do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej – może min. otworzyć własny gabinet terapeutyczny, a jeśli posiada przygotowanie pedagogiczne może pracować w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zespołach wczesnego wspomagania rozwoju i innych placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Czas trwania:
  • 3 semestry
 • Planowane rozpoczęcie: październik 2024 (rekrutacja trwa)
 • Tryb studiów: zjazdy sobotnio-niedzielne w sali i on-line oraz zajęcia e-learningowe
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Trybunalski
 • Opłaty:
  • cena regularna 1200 zł/sem., opłata wpisowa 100 zł, miesięczne raty
  • wakacyjny rabat 400 zł – przy zapisie do 31 sierpnia 2024
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja