fbpx

Edukacja włączająca

RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej z zakresu: edukacja włączająca i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela – pedagoga specjalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 października 2023r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2023, poz. 2102).
Program zajęć został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 890) oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tj. Dz. U. 2020, poz. 1309 z późn. zm.).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zaburzeniami emocjonalnymi, niedostosowanego społecznie, zagrożonego niedostosowaniem, wybitnie zdolnego) w szkolnictwie ogólnodostępnym, w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej (np. jako nauczyciel wspomagający).

Absolwenci nabędą kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela pedagoga specjalnego oraz nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Elementy logopedii
 • Metodyka edukacji integracyjnej i inkluzyjnej
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem ze schorzeniami somatycznymi i niepełnosprawnością ruchową
 • Metodyka pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji

ADRESACI:

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Czas trwania:
  • 3 semestry, od października 2024 (rekrutacja trwa)
  • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk
 • Tryb studiów: zjazdy hybrydowe sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Trybunalski
 • Opłaty:
  • cena regularna 1200 zł/sem., opłata wpisowa 100 zł, miesięczne raty
  • wakacyjny rabat 400 zł – przy zapisie do 31 sierpnia 2024
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja