fbpx

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju zgodnie z nowym standardem kształcenia nadają kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.
Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 października 2023r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2023, poz. 2102), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj.Dz.U. 2021, poz. 890), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę pedagogiczną i kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Słuchacze poznają sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz metody i techniki terapii pedagogicznej. Poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Neurologiczno-psychiatryczne aspekty zaburzeń
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Diagnoza funkcjonalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka
 • Zaburzenia rozwojowe i trudności wychowawcze
 • Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej
 • Projektowanie działań w obszarze WWR i ewaluacja działań zespołu
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną
 • Metody wspomagania, terapii i rehabilitacji dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych
 • Warsztat pracy specjalisty WWR
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
 • Metodyka terapii logopedycznej
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
 • Metodyka wczesnej edukacji
 • Metodyka wieloprofilowego uprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym – projektowanie, realizacja i ewaluacja programów oddziaływań wspomagających
 • Stymulacja i integracja sensoryczna
 • Trening umiejętności wychowawczych

ADRESACI

Kształcenie na studiach podyplomowych w  zakresie wczesnego wspomagania rozwoju umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela – pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach:

 • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w obszarze pedagogiki specjalnej lub
 • dla osób posiadających przygotowanie w obszarze pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej, w tym przypadku w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Czas trwania:
  • 3 semestry, od października 2024
  • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
  • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej, w tym przypadku w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
 • Tryb studiów: zjazdy hybrydowe sobotnio-niedzielne (jeden raz w miesiącu) oraz zajęcia e-learningowe
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Trybunalski.
 • Opłaty:
  • cena regularna 1200 zł/sem., opłata wpisowa 100 zł, miesięczne raty
  • wakacyjny rabat 400 zł – przy zapisie do 31 sierpnia 2024
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk

REKRUTACJA:   patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja