fbpx

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej (zakres: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnoprawnością intelektualną) i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2020, poz. 1289) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).
Nauczyciele – absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki studiują krócej w formie studiów uzupełniających i uzyskują świadectwo ukończenia studiów 3-semestralnych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika). Więcej

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
 • Arteterapia
 • Alternatywne sposoby komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym

ADRESACI:

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz do osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnących uzyskać uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

CO ZYSKUJESZ

Słuchacze uzyskują kompetencje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, tj. podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną m.in. w: przedszkolach, szkołach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz wychowawczych (realizujących program edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej), a także placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych spoza systemu oświaty, tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej itp.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Czas trwania:
  • 3 semestry, od 16 października 2021 (ostatnie wolne miejsca)
  • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w obszarze pedagogiki specjalnej
  • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla osób posiadających przygotowanie w obszarze pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej, w tym przypadku oligofrenopedagogiki
   Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej posiada osoba, która ukończyła studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe z tego obszaru czyli np. w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, logopedii.
 • Tryb studiów: zjazdy sobotnio-niedzielne w sali i on-line oraz zajęcia e-learningowe
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Trybunalski.
 • Opłaty:
  • 2970 zł przy zapisie do 31 lipca 2021, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
  • 3100 zł przy zapisie w dniach 1 sierpnia – 10 października 2021, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
  • cena regularna 1150 zł/sem.
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja

Oferta specjalna – Oligofrenopedagogika z terapią autyzmusprawdź tutaj