fbpx

Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne

CHARAKTER STUDIÓW:

Studia doskonalące przygotowują do:

 • podejmowania działań prewencyjnych
 • udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu
 • opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych
 • powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych
 • pracy z osobami m.in. zagrożonymi samobójstwem, samookaleczającymi się, doświadczającymi przemocy w rodzinie, konfliktu, straty, żałoby, ofiarami przestępstw i wypadków.

CEL STUDIÓW:

Studia umożliwiają pozyskanie wiedzy z zakresu psychologii kryzysu i efektywnych umiejętności warunkujących możliwości efektywnego reagowania i podejmowania profesjonalnego wsparcia, tj. skutecznej interwencji w sytuacji kryzysu.

Studia adresujemy do absolwentów różnych kierunków  zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w obszarze interwencji kryzysowej, a w szczególności

 • nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół, w tym pedagogów i psychologów szkolnych
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków interwencji kryzysowej
 • pracowników socjalnych i asystentów rodziny
 • kuratorów sądowych
 • członków miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policjantów, strażników miejskich i gminnych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Psychologia kryzysu
 • Psychologia rozwojowa (wybrane zagadnienia)
 • Psychologia kliniczna (wybrane zagadnienia)
 • Praca z osobami w kryzysie suicydalnym
 • Praca z osobami doświadczającymi przemocy
 • Praca z osobą terminalnie chorą i jej środowiskiem
 • Psychoterapia i profilaktyka uzależnień
 • Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 • Warsztat umiejętności komunikacyjnych
 • Techniki interwencji kryzysowej
 • Współpraca międzysektorowa
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej i wsparcia psychospołecznego

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Czas trwania:
  • 2 semestry, od października 2023 do czerwca 2024
  • 210 godzin (180 godzin zajęć + 30 godzin praktyk)
 • Tryb studiów: hybrydowy (zjazdy sobotnio-niedzielne w sali i online jeden raz w miesiącu oraz zajęcia e-learningowe)
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Trybunalski
 • Opłaty:
  • 1150 zł semestr, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja