fbpx

Logopedia

RODZAJ I CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Logopedia mają charakter kwalifikacyjny i nadają kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz.U. 2021, poz. 890) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 października 2023r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2023, poz. 2102). Studia przygotowują do prowadzenia terapii logopedycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych, wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole oraz w zakresie doskonalenia technik mowy (trening dykcji i wymowy osób bez zaburzeń logopedycznych).

ADRESACI

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnących uzyskać kwalifikacje w zakresie logopedii.

WYBRANE ZAGADNIENIA REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Wstęp do logopedii i organizacji opieki logopedycznej
 • Podstawy neurologopedii
 • Typologia zaburzeń mowy
 • Psycholingwistyka rozwojowa
 • Neturopsychologia i neurpsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
 • Diagnostyka logopedyczna
 • Metody pedagogiczne w terapii logopedycznej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Podstawy audiologii i foniatrii
 • Teoretyczne postawy wiedzy o języku
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Afazja i dysfazja
 • Trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • Logarytmika, emisja i higiena głosu
 • Glottodydaktyka
 • TIK w terapii logopedycznej
 • Podstawy języka migowego
 • Warsztat pracy logopedy
 • Metodyka postępowania logopedycznego – zasady i metody terapii logopedycznej
 • Tyflologopedia i surdologopedia
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych (dyslalia)
 • Diagnoza i terapia dyzartii
 • Autyzm i mutyzm
 • Diagnoza i terapia jąkających się
 • Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i terapia zaburzeń anatomiczno-funkcjonalnych (dysglosia)
 • Terapia neurologopedyczna u dzieci i dorosłych
 • Zasady konstruowania programów terapii logopedycznej
 • Metody wychowania słuchowego i językowego
 • Metodyka rewalidacji indywidualnej

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: 4 semestry
 • Planowane rozpoczęcie: październik 2024
 • Wymiar godzinowy studiów: 615 godzin zajęć i 180 godzin praktyk
  • Osoby posiadające przygotowanie w obszarze pedagogiki specjalnej mają możliwość zwolnienia z części godzin
 • Tryb studiów: zjazdy sobotnio-niedzielne (jeden raz w miesiącu) oraz zajęcia e-learningowe
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Tryb.
 • Opłaty:
  • 1150 zł semestr, opłata wpisowa 100 zł – przy zapisach do 30 czerwca 2024
  • cena regularna 1200 zł semestr, opłata wpisowa 100 zł

Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja