fbpx

Pedagogika resocjalizacyjna

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna mają charakter kwalifikacyjny  i zgodnie z nowym standardem kształcenia  nadają kwalifikacje  w obszarze pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Studia przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 października 2023r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2023, poz. 2102) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 890 z późn. zm.).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej – resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących  możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Resocjalizacja w teorii i praktyce
 • Aktualne problemy i współczesne koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Dewiacje społeczne – profilaktyka i zapobieganie
 • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
 • Podstawy kryminologii z elementami wiktymologii
 • Prawne podstawy funkcjonowania systemów resocjalizacji
 • Konstruowanie indywidualnych programów resocjalizacyjnych
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne
 • Edukacja włączająca uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
 • Warsztat pracy pedagoga szkolnego i pedagoga resocjalizacyjnego
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
 • Metody twórczej resocjalizacji
 • Metodyka pracy z kuratora sądowego
 • Superwizja w resocjalizacji

ADRESACI STUDIÓW

Studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej są przede wszystkim skierowane do absolwentów studiów pedagogicznych, osób z przygotowaniem pedagogicznym, pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej oraz pedagogów specjalnych zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w placówkach edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych (ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich) oraz w instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.). Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu twórczej resocjalizacji.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: 3 semestry, od października 2024
  • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla osób z przygotowaniem w obszarze pedagogiki specjalnej
  • 450 godzin zajęć i 180 godzin praktyk dla osób bez przygotowania w obszarze pedagogiki specjalnej
 • Tryb studiów: zjazdy hybrydowe sobotnio-niedzielne (jeden raz w miesiącu) oraz zajęcia e-learningowe
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Trybunalski
 • Opłaty:
  • 1100 zł semestr (przy zapisie do 30 czerwca 2024), miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
  • cena regularna 1150 zł/sem., opłata wpisowa 100 zł
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne, tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja