fbpx

Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna

RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna (dawniej terapia pedagogiczna) zgodnie z nowym standardem kształcenia nadają kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki korekcyjnej i przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także w kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nabędą  umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Teoretyczne podstawy pedagogiki korekcyjnej
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych
 • Organizacja instytucji w systemie wsparcia dziecka/ucznia o SPE  – aspekty prawne
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
 • Zasady edukacji i terapii dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Diagnoza funkcjonalna i wspomaganie rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z grupy ryzyka
 • Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Planowanie, organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczo-pedagogicznej
 • Metody terapii pedagogicznej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych
 • Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • Warsztat terapeuty pedagogicznego

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola,szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania:
  • 3 semestry
  • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
  • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej, w tym przypadku pedagogiki korekcyjnej – terapii pedagogicznej
 • Planowane rozpoczęcie: październik 2024
 • Tryb studiów: zjazdy sobotnio-niedzielne (hybrydowe) oraz zajęcia e-learningowe
 • Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Trybunalski, online
 • Opłaty:
  • cena regularna 1200 zł/sem., opłata wpisowa 100 zł, miesięczne raty
  • wakacyjny rabat 400 zł – przy zapisie do 31 sierpnia 2024
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja