Wczesne nauczanie języka angielskiego

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują metodycznie nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenia absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii uczenia się i nauczania języków obcych, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych. Proces kształcenia obejmuje podstawy dydaktyki nauczania jak również metodykę wczesnego nauczania języka obcego, porusza kwestie diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę materiału nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Teorie uczenia się i nauczania języków obcych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Podstawy dydaktyki języka obcego
 • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej

ADRESACI

Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej.

CO ZYSKUJESZ

Słuchacz uzyskuje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami – Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575).

Studia podyplomowe z zakresu metodyki stanowią niezbędne uzupełnienie do zdobytego certyfikatu językowego na poziomie B2.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk), od października 2019 do czerwca 2020
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Koszt studiów: 2950 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
 • Promocje
  • zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2019
  • 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach
  • 5% rabat dla naszych absolwentów
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pisemne potwierdzenie kwalifikacji językowych lub deklaracja udziału w kursie językowym pobierz do wydruku
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja