Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III. Na studia kwalifikujemy nauczycieli, którzy znają język angielski w stopniu co najmniej podstawowym bądź zadeklarują i potwierdzą udział w równoległym kursie językowym. W świetle rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz.U. 2013, poz. 1207 z późn. zm.) kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III posiadają osoby legitymujące się potwierdzoną znajomością języka na poziomie min. B2 oraz przygotowaniem metodycznym.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenia absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii uczenia się i nauczania języków obcych, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych. Proces kształcenia obejmuje podstawy dydaktyki nauczania jak również metodykę wczesnego nauczania języka obcego, porusza kwestie diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę materiału nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Teorie uczenia się i nauczania języków obcych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Podstawy dydaktyki języka obcego
 • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej

ADRESACI

Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej.

CO ZYSKUJESZ

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III.
Słuchacz uzyskuje uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami – Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz.U. 2013, poz. 1207 z późn. zm.).
Według rozporządzenia MEN z 2014 roku, studia podyplomowe z zakresu metodyki stanowią niezbędne uzupełnienie do zdobytego certyfikatu językowego na poziomie B2.
W trakcie trwania studiów osoby nielegitymujące się żadnym z wymienionych w rozporządzeniu certyfikatów będą mogły dołączyć do intensywnych kursów językowych na każdym poziomie zaawansowania.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk), od października 2018 do czerwca 2019
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pisemne potwierdzenie kwalifikacji językowych lub deklaracja udziału w kursie językowym pobierz do wydruku

REKRUTACJA: patrz strona https://edukacja2001.pl/rekrutacja